Reisitingimused

REISIKORRALDAJA OnTravel REISITINGIMUSED
Kehtivad alates 02.09.2013

MÕISTED
Reisikorraldaja (edaspidi Korraldaja) – Ontravel OÜ
Reisija – klient, kes on endale soetanud reisi ja plaanib või osaleb Korraldaja poolt korraldataval reisil. 
Reisitingimused (edaspidi Tingimused) – reguleerivad Korraldaja ja Reisija vahel sõlmitud reisiteenuste lepingut ja on reisilepingu lahutamatuks osaks
Reisiteenuste leping (edaspidi Leping) – Korraldaja ja Reisija vaheline kokkulepe, mille kohaselt Korraldaja peab osutama Reisijale reisikirjelduses toodud reisiteenuseid ja Reisija maksma Korraldajale selle eest ettenähtud tasu. 
Vahendaja – Korraldaja poolt koostatud ja korraldatavat pakettreisi vahendav isik
Hinnagarantii – Korraldajal puudub õigus reisipaketi hinna muutmiseks.
 
1. LEPING
1.1. Leping loetakse sõlmituks hetkest, kui täidetud on alljärgnevad eeldused:
1.1.1. Korraldaja või Vahendaja on Reisijale esitanud tutvumiseks reisikirjelduse ning Tingimused ja 
1.1.2. Reisija on tasunud reisi eest Tingimustes sätestatud korras ettemaksu või kogu reisi maksumuse (vt. p. 2.). 
1.2. Reisiteenuste lepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt välja valitud reisiteenuseid. Kui Korraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku teisiti, on Korraldajal kohustus osutada reisiteenuseid vastavalt Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.
 
2. TASUMINE
2.1. Reisija tasub kas ettemaksu 20% ulatuses kogu reisi maksumusest või kogu reisi makumuse juhul, kui reisini on jäänud 31 või enam kalendripäeva.
2.2. Kui tellimuse esitamine toimub vähemalt 31 päeva enne reisi algust ja Reisija tasub tellimuse esitamisel reisipaketi eest kogu summa, kehtib reisipaketile Hinnagarantii. 
2.3. Juhul, kui Reisija on tasunud osaliselt reisipaketi eest, siis tuleb tal tasuda reisipaketi eest kogu summa hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisi algust. 
2.4. Reisija tasub kogu reisipaketi maksumuse, kui reisini on jäänud vähem kui 31 kalendripäeva.
2.5. Juhul kui Reisija ei ole vastavalt Tingimustele reisipaketi eest tasunud, on Korraldajal õigus reisipaketi tellimus või Leping tühistada. Lepingu tühistamisel Reisijale ettemaksu summat ei tagastata.
 
3. REISIPAKETI HIND JA HINNA MUUTUSED
3.1. Reisipaketi hind on valitud reisiteenuste kogumi eest makstav tasu.
3.2. Korraldaja poolsete müügikampaaniate soodustused kehtivad vaid uutele broneeringutele ja ei oma tagasiulatuvat jõudu.
3.3. Reisijale kehtib Hinnagarantii vaid vastavalt punktile 2.2.
3.4. Korraldajal on õigus muuta reisipaketi hinda, kui antud muudatused ei allu Korraldaja kontrollile ja on põhjustatud:
3.4.1. Transpordihindade muutusest;
3.4.2. Majutushindade muutusest;
3.4.3. Valuutakursi muutusest;
3.4.4. Maksude ja lõivude muutumisest;
3.5. Korraldajal eiole õigust muuta reisipaketi hinda juhul, kui reisi alguseni on jäänud alla 21 kalendripäeva. 
3.6. Reisija muutmisel (vt. p. 4.1.3.) maksab Reisija Korraldajale tasu 30 eurot Reisija kohta, millele lisanduvad vastava muudatusega kaasnevad kulud.
 
4. ÕIGUSED
4.1. Reisija õigused
4.1.1. Reisijal on õigus kasutada reisiteenuseid vastavalt valitud ja tasutud reisipaketile, mis on kirjeldatud reisikirjelduses ja reisikinnituses.
4.1.2. Reisijal on õigus enda poolt valitud reisipaketile osta lisatavaid tooteid vastavalt Korraldaja poolt pakutule.
4.1.3. Reisijal on õigus muuta tellitud reisipaketiga Reisijat juhul, kui Korraldajal on selleks võimalus tulenevalt koostööpartneritest ja muudest lepingutest. Reisija on kohustatud muudatuse eest tasuma vastavalt Tingimuste punktile 3.6.
4.1.4. Reisijal on õigus reisi ärajäämisel (vt. p. 4.2.4.) nõuda reisi asendamist samaväärse teise reisipaketiga või kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisiteenuste asendamist väiksema maksumusega reisiteenustega ja enammakstud summa tagastamist või taganeda Reisiteenuste lepingust
4.1.5. Reisijal on õigus Lepingust taganeda, kui reisiteenust on võrreldes reisikinnitusega olulisel määral muudetud või reisipaketi hinda olulisel määral muudetud. Antud soovist tuleb Korraldajat teavitada vastavalt Tingimuste punktile 5.1.5.
4.1.6. Reisijal on õigus Leping üles öelda, makstes selle eest Korraldaja hüvitist järgnevalt:
4.1.6.1. Kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, siis 20% valitud reisipaketi hinnast
4.1.6.2. Kui reisini on jäänud 15-30  päeva, siis 50% valitud reisipaketi hinnast
4.1.6.3. Kui reisini on jäänud vähem kui 15 päeva, siis 100% valitud reisipaketi hinnast
4.1.7. Reisijal on õigus peale Lepingu jõustumist küsida informatsiooni muudatuste tegemise võimalikkuse osas (hotellid, transport jne.).
4.1.8. Reisijal puudub õigus küsida raha tagasi kasutamata jäänud reisiteenuste eest. 
4.2. Korraldaja õigused
4.2.1. Korraldajal on õigus saada enda poolt pakutavate reisiteenuste eest tasu.
4.2.2. Korraldajal on õigus Lepingust taganeda, kui Reisija ei ole täitnud Tingimuste punkte 2.1.-2.4.
4.2.3. Korraldajal on õigus teha reisikirjelduses toodud reisiplaanides muudatusi, kui see ei muuda reisi iseloomu ja kvaliteeti, vaid juhul, kui reisiplaanide teostamine muutub võimatuks Korraldajast mitteolenevatel asjaoludel.
4.2.4. Korraldajal on õigus reis ära jätta, kui vedaja, kes teostab Reisijate kohaletoomist ja tagasitoimetamist sihtkohast, tühistab lennud selliselt, et neid ei ole võimalik asendada.  Reisija õigused sellisel juhul toodud punktis 4.1.4. 
4.2.5. Korraldajal õigus töödelda Reisilepingu täitmiseks vajaminevaid ning Reisija poolt eelnevalt avaldatud isikuandmeid. Nimetatud õigus laieneb ka Korraldaja lepingulistele partneritele, kellele on Korraldajal õigus isikuandmeid edastada ja kes on vahetult seotud reisiteenuste osutamisega Reisijale. Muudel juhtudel võib Reisija isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele vaid siis, kui sellise kohustuse olemasolu tuleneb õigusaktidest.
 
5. KOHUSTUSED
5.1. Reisija kohustused
5.1.1. Reisija on kohustatud tutvuma reisipaketi sisuga, reisitingimustega, järgima talle Korraldaja poolt edastatud väljumisaegu. 
5.1.2. Teavitama Korraldajat koheselt talle esitatud dokumentides ilmnenud vigadest.
5.1.3. Reisija on kohustatud järgima transpordivahendite ja majutusasutuste eeskirju. Samuti on Reisija kohustatud arvestama kaasreisijatega. Vastasel korral võidakse Reisija reisilt eemaldada ja tal puudub õigus tasutud reisipaketi eest raha tagasi nõuda.
5.1.4. Reisijal on kohustus Korraldajat teavitada reisil ilmnenud ja reisikirjeldusest kõrvale kalduvatest puudustest koheselt kirjalikult. Puudusteks ei loeta:
5.1.4.1. Reisija mitte pääsemist lennule, riiki või riigist välja oma süü tõttu. Juhul, kui reisijale ei väljastata reisi sihtriiki või sinna jõudmiseks läbivatesse riikidesse viisat või ei lubata teda nimetatud riikidesse siseneda või sealt väljuda, kannab Reisija kõik enda tagasitulekuga seonduvad kulud ning ei oma õigust nõuda tagasi kasutamata reisiteenuste maksumust.
5.1.4.2. Väheolulisi muutusi, mida reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.
5.1.5. Reisija on kohustatud Lepingust taganemisest (vt. p. 4.1.5.) Korraldajat teavitama 2 kalendripäeva jooksul. Juhul kui Reisija ei teavita Korraldajat vastavalt antud punktis sätestatule, loetakse seda kui Reisija soovi Lepingust mitte taganeda.
5.1.6. Reisija on kohustatud kontrollima oma dokumentide kehtivust vastavalt nõuetele. 
5.2. Korraldaja kohustused
5.2.1. Korraldaja on kohustatud Reisijat viivitamatult ,kuid vähemalt 2 ööpäeva jooksul, teavitama reisitellimuses toodud kontaktil reisipaketi sisu olulistest või reisihinna muudatustest. 
5.2.2. Korraldaja on kohustatud leidma lahendused enne reisi või reisi jooksul tekkinud probleemidele tema poolt pakutud reisiteenuste raames.
5.2.3. Korraldajal on kohustus reisitasu Reisijale tagasi maksta, kui reis jääb toimumata Korraldaja süül. 
 
6. VASTUTUS
6.1. Reisija vastutab:
6.1.1. Kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Korraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. 
6.1.2. reisikindlustuse hankimise, olemasolu ja kehtivuse eest.
6.1.3. Reisidokumentide kehtivuse eest.
6.2. Korraldaja vastutab: 
6.2.1 selle eest, et reis vastab reisikirjeldustele ja kliendile antud lubadustele.
6.3. Korraldaja ei vastuta:
6.3.1 Reisija pagasi kadumise eest, kui see ei ole antud otseselt Korraldaja järelvalve alla, samuti lennu- ja bussitranspordi käigus pagasi kadumise või kahjustumise eest. Meie soovitus on taoliste kahjude vältimiseks sõlmida pagasikindlustus.
6.3.2. Ilmastikuolude eest
6.3.3. Vahendaja poolt antud ebatäpse informatsiooni eest
6.3.4. Vääramatu jõu tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhu rakenduvad võlaõigusseaduse § 879 sätted.
6.3.5 Reisija enda tekitatud või põhjustatud kahju eest.
6.3.6. Reisija haigestumise, kuriteo ohvriks langemise või muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul kohustub Korraldaja osutama Reisijale sellega kaasnevas asjaajamises igakülgset abi. Selliste kahjude vältimiseks soovitame sõlmida meditsiiniabi kindlustus.
 
7. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
7.3. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige Korraldaja ja Reisija vaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks kohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.